Psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi består af to forskellige videnskabelige retninger: Psykoterapi og sexologi.

Fælles for den psykoterapeutiske den af uddannelsen er, at den inddrager forskellige traditioner med samme videnskabelige udgangspunkt:

Parterapi med hermeneutisk tilgang

På Parterapeutisk Institut er den hermeneutiske tilgang til psykoterapeutisk behandling fremtrædende. Denne tilgang anser fænomener for kun at være forståelige, hvis de ses i en større sammenhæng, og man kan kun fortolke dem ud fra de andre fænomener, de optræder sammen med.

Som terapeut går man ind i hvert enkelt klients problemstilling og søger forståelse baseret på, hvad det enkelte individ oplever/har oplevet.

Klinisk sexologi og naturvidenskab

I modsætning hertil står den anden del af Affektfokuseret Par- og Sexterapi: Klinisk sexologi.

Klinisk sexologi hører under naturvidenskaben. Her udfører man kontrollerbare observationer og systematiserer de kausale årsags- og virkningssammenhænge, som man kommer frem til, og man taler om funktioner i forhold til dysfunktioner. Man søger ikke at forståelse, men forklaringer baseret på empiri og den viden, som er blevet akkumuleret fra tidligere eksempler.

Parterapi og sexologi – en god kombination

Psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi kombinerer teorier fra psykoterapi og sexologi. Det er en meget stærk kombination, fordi problemer i parforholdet ofte påvirker sexlivet – og omvendt.

Set ud fra det videnskabelige grundlag er der stor forskel på den måde, man arbejder på inden for psykoterapi/parterapi og sexologi.

Pointen er, at de skal ikke forenes, men derimod supplere hinanden.

Som terapeut har man med viden, færdigheder og kompetencer inden for begge områder et solidt fundament til at arbejde nuanceret med par, parforholdsproblemer og seksualitet.

Oplevelser, affekter og kognition

Som tidligere nævnt inddrager den psykoterapeutiske del af uddannelsen teori fra forskellige traditioner.

I det følgende ser vi nærmere på, hvilke teorier der er tale om:

Den oplevelsesorienterede teori er baseret på Walter Kemplers arbejde i slutningen af 1960’erne og starten af 1970’erne.

Den terapeutiske alliance

Centralt i denne teori er den terapeutiske alliance. Det vil sige, at man anser mødet mellem klienten og psykoterapeuten som den grundlæggende kraft for den psykoterapeutiske behandling.

Psykoterapeuten opfordrer klienten til at fortælle om sig selv, som det føles lige nu og her og set ud fra sit eget perspektiv. På den måde er det i mødet med psykoterapeuten, at klienten får lov at formulere sine problemer og sine behov. 

Den psykodynamiske teori er vidt forgrenet og findes i mange former. På Parterapeutisk Institut arbejder vi ud fra en affektfokuseret tilgang til den psykoterapeutiske behandling. 

Det vil sige, at vi tager udgangspunkt i følelser og følelsernes betydning for klientens/klienternes problemer.

Konflikt- og persontrekant

Omdrejningspunktet i den forbindelse er Malans konflikttrekant og persontrekant:

Konflikttrekanten illustrerer, hvordan en følelse kan være angstprovokerende i en sådan grad, at forsvarsmekanismer bliver aktiverede. Forsvarsmekanismerne kan hindre klienten i at have det godt med sig selv og andre.

Dette hænger sammen med persontrekanten: Tidligere erfaringer med personer tæt på personen kan have resulteret i, at klienten ubevidst undertrykker sine følelser, fordi de er konfliktfyldte og medfører angst. Der er opstået et negativt mønster, som udspiller sig igen og igen, hvis ikke de tidligere erfaringer bliver bearbejdet. 

På Parterapeutisk Institut inddrager vi også den kognitive teori i form af dialektisk adfærdsterapi (DAT).

Hvad er dialektisk adfærdsterapi?

DAT indeholder en række grundantagelser, der bl.a. går ud på, at:

  • Klienten gør det så godt han/hun kan
  • Klienten er motiveret og vil gerne have det bedre
  • Klienten er ikke skyld i sine problemer, men skal lære ny og mere hensigtsmæssig adfærd, der kan løse problemerne

DAT arbejder ud fra en biosocial model, hvor man som terapeut arbejder ud fra, at der er et samspil mellem nogle medfødte variable (fx temperament) og det omgivende miljø.

Behandleren kan forklare klientens problemer ud fra samspillet og kan hjælpe klienten med at udvikle færdigheder til at håndtere problemerne.

Fremtidsudsigter

Med uddannelsen bygger du videre på din viden og dine erfaringer inden for det psykologiske, pædagogiske eller sundhedsfaglige felt, og efterfølgende har du mulighed for at arbejde som psykoterapeut i både offentligt og privat regi.

På Parterapeutisk Institut træner du dine kliniske færdigheder med professionelle skuepillere
Psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi giver dig mulighed for at søge om autorisation som specialist i klinisk sexologi

Autorisation som specialist

Med psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi har du mulighed for at søge om autorisation som specialist i klinisk sexologi – hvis du i forvejen har gennemført 1620 timers undervisning i sexologi.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi, er du velkommen til at kontakte os.