Teoretisk grundlag – psykoterapi og klinisk sexologi

Forelæsninger er en integreret del af psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og SexterapiPsykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi kombinerer teorier fra psykoterapi og sexologi. Det er en meget stærk kombination, fordi problemer i parforholdet ofte påvirker sexlivet – og omvendt.

Inden for psykoterapien findes der forskellige traditioner, og Affektfokuseret Par- og Sexterapi inddrager flere af dem. Som studerende opnår du dermed et solidt fundament til at analysere hver enkelt problemstilling og vurdere de mest hensigtsmæssige behandlingsmuligheder.

Det teoretiske grundlag består af:

Oplevelsesorienterede teori

Den oplevelsesorienterede teori er baseret på Walter Kemplers arbejde i slutningen af 1960’erne og starten af 1970’erne. Centralt i denne teori er den terapeutiske alliance. Det vil sige, at man anser mødet mellem klienten og psykoterapeuten som den grundlæggende kraft for den psykoterapeutiske behandling.  Det er i mødet med psykoterapeuten, at klienten får lov at formulere sine problemer, behov, osv., og psykoterapeutens rolle er at opfordre klienten til at fortælle om sig selv, som det føles lige nu og her og set ud fra sit eget perspektiv.

Psykodynamisk teori

Den psykodynamiske teori er vidt forgrenet og findes i mange former. På Parterapeutisk Institut arbejder vi ud fra en affektfokuseret tilgang til den psykoterapeutiske behandling. Vi tager afsæt i ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy), som er udviklet af Davanloo og siden videreført af bl.a. Jon Frederickson, Patricia Coughlin og Allan Abbass.

Den kognitive teori

På Parterapeutisk Institut inddrager vi den kognitive teori i form af dialektisk adfærdsterapi (DAT). DAT indeholder en række grundantagelser, der bl.a. går ud på, at:

  • Klienten gør det så godt han/hun kan
  • Klienten er motiveret og vil gerne have det bedre
  • Klienten er ikke skyld i sine problemer, men skal lære ny og mere hensigtsmæssig adfærd, der kan løse problemerne

DAT arbejder ud fra en biosocial model, hvor man som terapeut arbejder ud fra, at der er et samspil mellem nogle medfødte variable (fx temperament) og det omgivende miljø. Behandleren kan forklare klientens problemer ud fra samspillet og kan hjælpe klienten med at udvikle færdigheder til at håndtere problemerne.

To forskellige videnskabelige retninger

Den psykoterapeutiske den af uddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi består af forskellige traditioner, men fælles for dem er, at de har det samme videnskabelige udgangspunkt:

Parterapi med hermeneutisk tilgang

På Parterapeutisk Institut er den hermeneutiske tilgang til psykoterapeutisk behandling fremtrædende. Denne tilgang anser fænomener for kun at være forståelige, hvis de ses i en større sammenhæng, og man kan kun fortolke dem ud fra de andre fænomener, de optræder sammen med.

Som terapeut går man ind i hvert enkelt klients problemstilling og søger forståelse baseret på, hvad det enkelte individ oplever/har oplevet.

Klinisk sexologi og naturvidenskab

I modsætning hertil står den anden del af Affektfokuseret Par- og Sexterapi: Klinisk sexologi.

Klinisk sexologi hører under naturvidenskaben. Her udfører man kontrollerbare observationer og systematiserer de kausale årsags- og virkningssammenhænge, som man kommer frem til, og man taler om funktioner i forhold til dysfunktioner. Man søger ikke at forståelse, men forklaringer baseret på empiri og den viden, som er blevet akkumuleret fra tidligere eksempler.

Parterapi og sexologi – en god kombination

Set ud fra det videnskabelige grundlag er der stor forskel på den måde, man arbejder på inden for psykoterapi/parterapi og sexologi.

Pointen er, at de skal ikke forenes, men derimod supplere hinanden.

Som terapeut har man med viden, færdigheder og kompetencer inden for begge områder et solidt fundament til at arbejde meget nuanceret med par, parforholdsproblemer og seksualitet.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi, er du velkommen til at sende os en mail på info@parterapeutisk-institut.dk.