ISTDP i Affektfokuseret Par- og Sexterapi

På Psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi bliver du undervist i ISTDPPå psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi bliver du undervist i ISTDP.

ISTDP står for Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Det er en meget krævende terapeutisk metode, fordi du hele tiden skal være bevidst om klienternes reaktioner og derudfra vurdere, hvordan I kommer videre. Derfor lægger vi meget vægt på, at du under hele uddannelsen får mulighed for at træne dine færdigheder, bl.a. ved hjælp af professionelle skuespillere, som spiller klienter med forskellige problemer.

Tankegangen i ISDTP

Tankegangen i ISTDP er, at smertefulde og fortrængte følelser skaber psykiske lidelser og problemer i forhold til andre mennesker.

Følelserne er opstået tidligt i livet fx i forbindelse med et brud i tilknytningen til en nærstående person.

Disse følelser kan blive aktiveret i forskellige situationer – fx i parforholdet -, og fordi de er så smertefulde og konfliktfulde, undgår man dem ved at bruge forsvarsmekanismer. Det sker helt automatisk og ubevidst og er altså ikke noget, man selv aktivt beslutter.

Umiddelbart virker forsvarsmekanismerne gode, fordi de mindsker angsten her og nu, og man slipper for smerten. Men på lang sigt kan de være skadelige, fordi de forhindrer, at man får adgang til sine følelser og forholder sig til dem. Ved at undertrykke sine følelser kan man få symptomer i form af eksempelvis depression, fobier og vanskeligheder i tætte relationer som parforhold.

Behandling med ISTDP

I ISTDP-behandlingen handler det om at nedbryde forsvarsmekanismerne, så klienten og terapeuten sammen kan nå ind til de bagvedliggende, ubevidste og fortrængte følelser. Det foregår på den måde, at terapeuten hele tiden spørger ind til klientens problem. Det får angsten til at stige, og forsvarsmekanismer bliver aktiverede. Terapeuten er vedholdende og konfronterer klienten med, at han/hun bruger forsvarsmekanismer, og opfordrer i stedet til at klienten forholder sig til de følelser, som terapeutens spørgsmål vækker.

På den måde får klienten muligheden for – sammen med terapeuten – at bearbejde de fortrængte følelser i stedet for at bruge forsvarsmekanismer til at undgå dem. Når det sker, vil klienten gradvist få det bedre og slippe af med symptomerne.

ISTDP i parterapi

Fortrængte, ubearbejdede følelser og forsvarsmekanismer medfører ofte problemer i parforholdet. Den tætte relation til en partner vil tit udløse de følelser, som er opstået i forholdet til en nærtstående person i fortiden, og det kan skabe konflikter og uoverensstemmelser.

Udfordringen inden for Affektfokuseret Par- og Sexterapi består i, at man som terapeut med ISTDP som teoretisk og metodisk ramme som baggrund for det terapeutisk område sidder over for to forskellige individer med hver deres baggrund og reaktionsmønstre. I terapisessionen skal terapeuten med andre ord både kunne håndtere dynamikken mellem parret indbyrdes og mellem parret og terapeuten. Samtidig skal terapeuten kunne bevare et klart terapeutisk sigte under hensyntagen til de to personers individuelle behov.

Derfor er en grundig uddannelse nødvendig, og på Parterapeutisk Institut er der stort fokus på færdighedstræning, så de studerende får prøvet metoden i praksis igen og igen. ISTDP giver de færdiguddannede terapeuter mulighed for at hjælpe klienterne på en effektiv måde, fordi behandlingen tager fat i selve kernen af klienternes problemerne.

ISTDP – en effektiv behandlingsmetode

Der er blevet udført meget forskning i virkningen af ISTDP, hovedsageligt i Canada og Australien, men også i Norge.

Resultaterne af denne forskning er ensartede: Det kan påvises, at der i forbindelse med selv komplekse psykiske lidelser kan opnås symptomlindring i løbet af blot få uger, og medicinudgifterne kan reduceres betragteligt.

ISTDP kan anvendes i behandlingen af fx depression, selvskadende adfærd, personlighedsforstyrrelser, psykosomatiske lidelser og relationelle problemer.

I forhold til parterapi er ISTDP anvendeligt, fordi følelsesmæssige vanskeligheder kan opstå eller virke hindrende i forholdet til andre mennesker.

Se og hør cand. psych., psykoterapeut, specialist i klinisk sexologi (NACS) samt studieleder og underviser på Parterapeutisk Institut, Inger Bugge, forklare sammenhængen mellem parterapi og ISTDP:

Udviklingen af ISDTP

ISTDP er en forkortelse for Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy – på dansk intensiv dynamisk korttidsterapi.

Metoden er udviklet af Habib Davanloo fra 1960’erne og frem til i dag, hvor fremtrædende forskere som Allan Abbass, Jon Frederickson og Patricia Coughlin fortsætter arbejdet.

I Danmark er ISTDP stadig forholdsvist ukendt, men interessen er stigende. Allan E. Larsen og Inger Bugge, henholdsvis underviser og studieleder på Parterapeutisk Institut, er blandt de få med en psykoterapeutisk baggrund inden for ISTDP, og Affektfokuseret Par- og Sexterapi er den eneste 4-årige psykoterapeutuddannelse, der integrerer metoden i hele uddannelsen.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om ISTDP, eller har du spørgsmål til psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi? Kontakt os på info@parterapeutisk-institut.dk.